Chinese straattaal

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 917.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 917.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 599.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 599.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 15.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_validate.inc on line 87.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate_taxonomy_term::options_submit() should be compatible with views_plugin_argument_validate::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 165.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_query::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query.inc on line 181.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 136.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.

Aangenaam

过瘾   
guòyǐn: genoeglijk, aangenaam, behaaglijk

Voorbeeld

我昨天看了一场很过瘾的足球赛。
Wǒ zuótiān kàn le yì chǎng hěn guòyǐn de zúqiú sài.
Ik heb gisteren naar een heel aangename voetbalwedstrijd gekeken.

Aanklampen, lastig vallen

搭讪   
dāshàn: aanklampen, lastig vallen

Voorbeeld 1

不要随便跟陌生人搭讪。
Bú yào suíbiàn gēn mòshēngrén dāshàn.
Nooit met een onbekende aanklampen.

Voorbeeld 2

要是漂亮的女孩子去酒吧喝酒,常常会被人搭讪。
Yàoshì piàoliang de nǚ háizi qù jiǔbā hē jiǔ, chángcháng huì bèi rén dāshàn.
Als een mooi meisje in een bar alcohol gaat drinken, wordt zij vaak lastig gevallen.

Afzetten

敲竹杠   
qiāo zhúgàng: afzetten

qiāo: kloppen
zhú: bamboe

Voorbeeld

昨天那个卖东西的敲了我竹杠,
以后我不要去他那儿买东西了!

Zuótiān nà ge mài dōngxi de qiāo le wǒ zhúgàng, yǐhòu wǒ bú yào qù tā nàr mǎi dōngxi le!
Die verkoper heeft me gisteren afgezet. Van hem koop ik nooit meer iets!

Arrogant

眼睛长在头顶上   
yǎnjīng zhǎng zài tóudǐng shàng: zijn ogen groeien bovenop zijn hoofd, hij is arrogant
眼睛 yǎnjīng: ogen
zhǎng: groeien
头顶 tóudǐng: kop, hoofd

Voorbeeld 1

他拿到博士学位以后,眼睛就长在头顶上。
Tā ná dào bóshì xuéwèi yǐhòu, yǎnjīng jiù zhǎng zài tóudǐng shàng.
Nadat hij een PhD diploma heeft gehaald is hij erg arrogant geworden!

Voorbeeld 2

因为他家很有钱,所以他的眼睛都长在头顶上。
Yīnwèi tā jiā hěn yǒu qián, suǒyǐ tā de yǎnjīng dōu zhǎng zài tóudǐng shàng.
Hij is arrogant omdat hij een rijke familie heeft.

Bang om niets

心里有鬼   
xīn lǐ yǒu guǐ: er zit een geest in zijn hart, bang om niets
xīn: hart
lǐ: in, binnen
yǒu: hebben
guǐ: geest

Voorbeeld

心里有鬼的人,常常睡不好。
Xīn lǐ yǒu guǐ de rén, chángcháng shuì bù hǎo.
Iemand die bang is om niets, slaapt vaak niet goed!

Behaagziek

三八   
sānbā: behaagziek
sān: drie
bā: acht

Voorbeeld

我们公司有一个很三八的女秘书,她很喜欢引人注意。
Wǒmen gōngsī yǒu yí ge hěn sānbā de nǚ mìshū, tā hěn xǐhuan yǐn rén zhùyì.
Er is een behaagzieke secretaresse in ons bedrijf die graag de aandacht van anderen naar zich toe trekt.

Ben je nou helemaal gek geworden?

你疯啦?   

Nǐ fēng la:Ben je nou helemaal gek geworden?

fēng: gek; geestelijk ziek; krankzinnig

Voorbeeld

A: 我昨天买了一件一万多块的衣服。

Wǒ zuótiān mǎi le yí jiàn yíwàn duō kuài de yīfu.

Ik heb een kledingstuk gekocht, dat meer dan 10.000 euro kost.

B: 你疯啦? 这么贵的衣服你也敢买!

Nǐ fēng la? Zhème guì de yīfu nǐ yě gǎn mǎi!

Ben je nou helemaal gek geworden?
Hoe durf je zo'n duur kledingstuk te kopen!

Cul-de-sac

死胡同   
sǐ hútong: cul-de-sac, doodlopende straat/steeg
sǐ: dood
胡同 hútong: kleine straatjes, steegjes in Beijing

Voorbeeld

作这份工作就像走进死胡同一样,不会有前途的。
Zuò zhè fèn gōngzuò jiù xiàng zǒu jìn sǐ hútong yíyàng, bú huì yǒu qiántú de.
Dit werk doen is als naar een cul-de-sac lopen. Er is geen toekomst.

Dagdroom

做白日梦   
zuò báibì mèng: dagdromen, niet realistisch zijn
白日 báirì: dagtijd
mèng: droom

Voorbeeld

他常常买乐透,希望中大奖成为富翁,真是做白日梦!
Tā chángcháng mǎi lètòu, xīwàng zhòng dà jiǎng chéngwéi fùwēng, zhēnshì zuò báirì mèng!
Hij doet vaak mee aan de loterij, omdat hij rijk wil worden door de hoofdprijs te winnen. Hij is aan het dagdromen!

Dan moet je het zelf maar weten!

自己看着办!   
zìjǐ kànzhe bàn: dan moet je het zelf maar weten!
自己 zìjǐ: zelf
kàn: kijken
bàn: doen

Voorbeeld

我该说的都已经说了!你要是不听,就自己看着办!
Wǒ gāi shuō de dōu yǐjīng shuō le! Nǐ yào shì bù tīng, jiù zìjǐ kànzhe bàn!
Ik heb je alles al verteld. Als je niet naar mij wil luisteren, dan moet je het zelf maar weten!

Dat is de aard van het beestje

狗改不了吃屎   
gǒu gǎi bù liǎo chī shǐ: honden kunnen het niet helpen dat ze poep eten; dat is de aard van het beestje

gǒu: hond
gǎi: veranderen
chī: eten
shǐ: poep

Voorbeeld

他到哪里都喜欢破坏公物,真是狗改不了吃屎。
Tā dào nǎlǐ dōu xǐhuan pòhuài gōngwù, zhēnshì gǒu gǎi bù liǎo chīshǐ.
Hij vindt het leuk om openbare dingen kapot te maken. Dat is de aard van het beestje!

Dat is het toppunt!

过分   
guòfèn: dat is het toppunt!

Voorbeeld

那个小偷不但偷了他们家很多东西,
还破坏了很多家具,
真是太过分了!

Nà de xiǎotōu búdàn tōu le tāmen jiā hěnduō dōngxī, hái pòhuài le hěn duō jiājù, zhēnshì tài guòfèn le!
Die dief heeft niet alleen veel dingen uit hun huis gestolen, maar ook veel meubels kapot gemaakt! Dat is het toppunt!

过分   
guòfèn: te ver gaan

Voorbeeld 1

小李每次一不高兴就打他女朋友,实在太过分了。
Xiǎo Lǐ měicì yì bú gāoxìng jiù dǎ tā nǚ péngyou, shízài tài guòfèn le.
Xiǎo Lǐ slaat zijn vriendin elke keer als hij niet blij is. Dit gaat echt te ver.

Voorbeeld 2

他生气的时候,常常说出很过分的话。
Tā shēngqì de shíhou, chángcháng shuō chū hěn guòfèn de huà.
Als hij boos wordt, gaat hij altijd te ver omdat hij dan heel erge dingen zegt.

Dat moet je zien!

有看头   
yǒu kàntou: dat moet je zien!
yǒu: hebben
kàn: kijken
tóu: hoofd

Voorbeeld

A: 今天晚上的足球赛是荷兰对俄罗斯。
Jīntiān wǎnshang de zúqiú sài shì Hélán duì Éluósī.
Vanavond is de voetbalwedstrijd Nederland tegen Rusland.
B: 那一定很有看头!
Nà yídìng hěn yǒu kàntou!
Dat moeten we zeker kijken!

De maan in het buitenland is ronder

外国的月亮比较圆   
wàiguó de yuèliàng bǐjiào yuán: de maan in het buitenland is ronder, dingen uit het buitenland lijken beter.
外国 wàiguó: buitenland
月亮 yuèliàng: maan
比较 bǐjiào: vergelijken, meer
yuán: rond

Voorbeeld

要是化妆品取个法文名字,就卖得比较好,真是外国的月亮比较圆。
Yàoshì huàzhuāngpǐn qǔ ge Fǎwén míngzi, jiù mài de bǐjiào hǎo, zhēnshì wàiguó de yuèliàng bǐjiào yuán.
Als make-up een Franse naam heeft, wordt het beter verkocht. De maan in het buitenland is echt ronder.

Dom

糊涂   
hútu: dom, in de war zijn

Voorbeeld

你怎么会把钱都投资在股票上?你真是太糊涂了!
Nǐ zěnme huì bǎ qián dōu tóuzī zài gǔpiào shàng? Nǐ zhēnshì tài hútu le!
Hoe kan het dat je al je geld met beursspeculatie hebt verspild? Jij bent echt te dom!

Droom maar lekker verder!

你想得美!   
Nǐ xiǎng de měi: Je hebt iets moois bedacht! Droom maar lekker verder!
xiǎng: willen, denken aan
měi: mooi

Voorbeeld

A: 真希望我可以中乐透一百万!那我就不用工作了!
Zhēn xīwàng wǒ kěyǐ zhòng lètòu yìbǎiwàn! Nà wǒ jiù búyòng gōngzuò le!
Ik hoop dat ik een miljoen met de loterij kan winnen, zodat ik niet meer hoef te werken!
B: 你想得美!现在中奖率那么低!
Nǐ xiǎng de měi! Xiànzài zhòngjiǎng lǜ nàme dī!
Droom maar lekker verder! De kans om de loterij te winnen is zo klein.

Een alleenstaande man

光棍   
guāng gùn: een man die geen partner heeft

guāng: licht
gùn: paal, kleven

Voorbeeld

没有女孩子喜欢嫁给一个穷光棍。
Méiyǒu nǚ háizi xǐhuan jià gěi yí ge qióng guāng gùn.
Geen meisje wil met een alleenstaande man zonder geld trouwen.

Een azijnpot

醋坛子   
cù tánzi

cù: azijn
坛子 tánzi: pot
Een azijnpot is iemand die makkelijk jaloers is.

Voorbeeld

要是她男朋友看别的女孩子,
她就不高兴,
真是个醋坛子!

Yàoshì tā nán péngyou kàn biéde nǚ háizi, tā jiù bù gāoxìng, zhēnshì ge cù tánzi!
Als haar vriend naar andere meisjes kijkt, wordt zij meteen boos. Wat een azijnpot!

Een bekend gezicht

面熟   
miànshóu: een bekend gezicht
miàn: gezicht
shóu: bekend

Voorbeeld

这个人很面熟,我好像在哪儿见过他。
Zhè ge rén hěn miànshóu, wǒ hǎoxiàng zài nǎr jiàn guò tā.
Deze man heeft een bekend gezicht. Het lijkt me dat ik hem ergens al eerder heb gezien.

Een frisse neus halen

透透气   
tòutòu qì: een frisse neus halen
tòu: ergens doorheen gaan
qì: lucht

Voorbeeld

我想到外面去透透气。
Wǒ xiǎng dào wàimiàn qù tòutòu qì.
Ik wil naar buiten om een frisse neus te halen.

Een lachende tijger

笑面虎   
xiào miàn hǔ: een lachende tijger, iemand die uiterlijk lacht maar niet van harte blij is.
xiào: lachen
miàn: gezicht
hǔ: tijger

Voorbeeld

笑面虎的人是脸笑心不笑,你永远不知道他是真的高兴还是装的。
Xiào miàn hǔ de rén shì liǎn xiào xīn bú xiào, nǐ yǒngyuǎn bù zhīdao tā shì zhēnde gāoxìng háishì zhuāng de.
Iemand die een lachende tijger is heeft een lachend gezicht zonder plezier. Je weet nooit of hij echt blij is of alleen maar doet alsof.

Een papieren tijger

纸老虎   
zhǐ lǎohǔ

zhǐ: papier
老虎 lǎohǔ: tijger
Een papieren tijger is iemand die machtig lijkt maar in werkelijkheid geen macht heeft.

Voorbeeld

陈经理看起来很有威严,
其实他不过是只纸老虎,
在公司里他一点儿权力也没有。

Chén jīnglǐ kàn qǐlai hěn yǒu wēiyán, qíshí tā búguò shì zhī zhǐ lǎohǔ, zài gōngsī lǐ tā yìdiǎnr quánlì yě méiyǒu.
Manager Chen lijkt machtig, maar eigenlijk is hij alleen een papieren tijger. In zijn bedrijf heeft hij helemaal geen macht.

Een storm in een glas water

雷声大,雨点小   
Léishēng dà, yǔdiǎn xiǎo: het onweer klinkt heftig, maar de regen is zacht; een storm in een glas water.
雷声 léishēng: donder
dà:groot
雨点 yǔdiǎn: druppel
xiǎo: klein

Voorbeeld

电影 "Fitna" 上演前,荷兰政府非常紧张,好险内容是雷声大,雨点小,没有引起什么大问题。
Diànyǐng "Fitna" shàngyǎn qián, Hélán zhèngfǔ fēicháng jǐnzhāng, hǎoxiǎn nèiróng shì léishēng dà, yǔdiǎn xiǎo, méiyǒu yǐnqǐ shénme dà wèntí.
Voordat de film "Fitna" uitkwam, was de Nederlandse overheid heel nerveus. Gelukkig bleek het maar een storm in een glas water: er zijn naderhand geen grote problemen door veroorzaakt.

Een wassen neus

表面功夫   
Biǎomiàn gōngfu: oppervlakkig werk, een wassen neus
表面 biǎomiàn: oppervlakkig
功夫 gōngfu: Chinese vechtsport, Kung Fu

Voorbeeld

政府不应该只会做表面功夫收产品包装税,环保政策一定要落实。
Zhèngfǔ bù yīnggāi zhǐ huì zuò biǎomiàn gōngfu shōu chǎnpǐn bāozhuāng shuì, huánbǎo zhèngcè yídìng yào luòshí.
De verpakkingstax is maar een wassen neus. De overheid zou het milieubeleid op een praktische manier moeten aanpakken.

Een zenuw te weinig

少根筋   
shǎo gēn jīn: een zenuw te weinig, verstrooid

shǎo: ontbreken
jīn: zenuw

Voorbeeld

他做事总是少根筋!你得常常提醒他。
Tā zuòshì zǒngshì shǎo gēn jīn! Nǐ děi chángcháng tíxǐng tā.
Hij heeft een zenuw te weinig! Je moet hem overal aan herinneren.

Etter!

混蛋   
húndàn: etter
hún: vermengen
dàn: ei

Voorbeeld

他是个混蛋,常常在街上抢别人的东西。
Tā shì ge húndàn, chángcháng zài jiē shàng qiǎng biérén de dōngxi.
Hij is een etter. Hij pakt vaak dingen van anderen op straat af.

Heel bezorgd zijn

捏把冷汗   
niē bǎ lěng hàn: koud zweet knijpen, heel bezorgd zijn
niē: knijpen
lěng: koud
hàn: zweet

Voorbeeld 1

这个十字路口车辆很多,经过时常常令人捏把冷汗。
Zhè ge shízì lùkǒu chēliàng hěn duō, jīngguò shí chángcháng lìng rén niē bǎ lěng hàn.
Dit kruispunt is heel druk. Er zijn veel auto’s. Het maakt mensen heel bezorgd wanneer ze daar langs lopen.

Het werkt!

灵光   
língguāng: het werkt
líng: geest
guāng: licht

Voorbeeld

他的办法不灵光,我们再想想别的!
Tā de bànfǎ bù língguāng, wǒmen zài xiǎngxiǎng bié de.
Zijn manier werkt niet. Laten we iets anders bedenken.

Hij zegt zomaar wat

说话不算话   
shuōhuà bú suàn huà
Iemand zegt of belooft iets, maar later ontkent hij het weer! Hij zegt zomaar wat.

说话 shuōhuà: zeggen
suàn: tellen

Voorbeeld

陈老板常常说话不算话,大家都不相信他了!
Chén lǎobǎn chángcháng shuōhuà bú suàn huà, dàjiā dōu bù xiāngxìn tā le!
Baas Chen zegt altijd zomaar wat. Daarom gelooft niemand hem meer.

Hoe kan dat nou?

不会吧?   
bú huì ba: onwaarschijnlijk, Hoe kan dat nou?
不会 bú huì: onwaarschijnlijk, niet kunnen

Voorbeeld

A: 你知道他们已经离婚了吗?
Nǐ zhīdao tāmen yǐjīng líhūn le ma?
Weet je dat ze al gescheiden zijn?

B: 不会吧? 我上个月才去参加他们的婚礼呢!
Bú huì ba! Wǒ shàng ge yuè cái qù cānjiā tāmen de hūnlǐ ne!
Hoe kan dat nou? Ik ben vorige maand nog op hun bruiloft geweest!

Hypocriet

假正经   
jiǎ zhèngjīng: vals serieus zijn, zich hypocriet gedragen
jiǎ: vals
正经 zhèngjīng: serieus

Voorbeeld

 • A: 你看到地上有垃圾,为什么不把它捡起来?
 • B: 你也看到地上有垃圾,为什么你不捡却叫我捡?你别假正经了!
 • A: Nǐ kàndào dìshàng yǒu lājī, wèishénme bù bǎ tā jiǎn qǐlái?
 • B: Nǐ yě kàndào dìshàng yǒu lājī, wèishénme nǐ bù jiǎn què jiào wǒ jiǎn? Nǐ bié jiǎ zhèngjīng le!
 • A: Je ziet toch dat daar afval op de grond ligt, waarom raap je dat niet even op?
 • B: Je hebt het toch ook zelf gezien, dus waarom doe je het niet zelf? Doe niet zo hypocriet!

Iemands anders de schuld geven

做贼的喊抓贼   
zuò zéi de hǎn zhuā zéi: Wie zelf een dief is, roept het hardst "Houd de dief!". Wie iets slechts heeft gedaan, wil iemand anders de schuld geven.
zéi: dief
hǎn: roepen, schreeuwen

Voorbeeld

他动手打别人,还说是别人先动手的,真是做贼的喊抓贼。
Tā dòng shǒu dǎ biérén, hái shuō shì biérén xiān dòng shǒu de, zhēn shì zuò zéi de hǎn zhuā zéi.
Hij sloeg de ander, maar hij zei dat de ander hem het eerst sloeg. Hij wilde de ander de schuld geven.

Iets niet willen opgeven

舍不得   
shě bù dé: iets niet willen opgeven, iemand niet willen laten gaan

Voorbeeld 1

她女儿要去英国念书,她心里很舍不得。
Tā nǚér yào qù Yīngguó niànshū, tā xīnlǐ hěn shě bù dé.
Haar dochter gaat in Engeland studeren, maar eigenlijk wil ze haar niet laten gaan.

Voorbeeld 2

我很喜欢这个洋娃娃,我舍不得给别人!
Wǒ hěn xǐhuan zhè ge yángwáwá, wǒ shě bù dé gěi biérén!
Ik houd heel veel van deze poppen en ik wil ze niet aan anderen geven.

Ik wil er niet over praten

不提也罢   
bù tí yě bà: er niet over willen praten
tí: noemen

Voorbeeld

A: 你昨天的约会怎么样?
Nǐ zuótiān de yuēhuì zěnmeyàng?
Hoe was je date gisteren?
B : 不提也罢。
Bù tí yě bà.
Ik wil er niet over praten.

Impulsief

半吊子   
bàn diào zi: een impulsieve, oppervlakkige man, iemand die van alles een beetje kent, maar niks echt goed.

Voorbeeld 1

他是个半吊子,常常一开始很积极做某件事情,可是过了一阵子他就不想做了。
Tā shì ge bàn diào zi, chángcháng yì kāishǐ hěn nǔlì zuò shìqíng, kěshì guò le yízhènzi tā jiù bù xiǎng zuò le.
Hij is een impulsieve man. Hij begint aan van alles met veel passie, maar altijd heeft hij er na een tijdje geen zin meer in.

Voorbeeld 2

半吊子的态度是学不好中文的!
Bàn diào zi de tàidù shì xué bù hǎo Zhōngwén de!
Je kunt niet goed Chinees leren met zo'n impulsieve houding!

Irritant!

很烦   
hěn fán: irritant!

Voorbeeld 1

那个小孩子在火车上跑来跑去,实在很烦!。
Nà ge xiǎo háizi zài huǒchē shàng pǎo lái pǎo qù, shízài hěn fán!
Dat kindje rende heen en weer in de trein. Dat is echt irritant!

Voorbeeld 2

我们班上有几个很烦的学生,他们常常在上课的时候问我奇怪的问题。
Wǒmen bān shàng yǒu jǐ ge hěn fán de xuésheng, tāmen chángcháng zài shàngkè de shíhou wèn wǒ qíguài de wèntí.
Er zitten een paar irritante studenten in mijn klas. Zij stellen vaak rare vragen.

Jaloers

吃不到葡萄说葡萄酸   
chī bú dào pútao shuō pútao suān: iemand die geen druiven kan eten zegt dat ze zuur zijn; iemand is jaloers
葡萄 pútao: druiven
suān: zuur

Voorbeeld

A: 你看,小王得了第一名。真是厉害!你觉得他的表现怎么样?
Nǐ kàn, Xiǎo Wáng dé le dì-yī míng. Zhēn shì lìhài! Nǐ juéde tā de biǎoxiàn zěnmeyàng?
Zie je? Xiǎo Wáng heeft de eerste plaats gewonnen. Echt super! Wat denk je van zijn prestatie?

B: 我觉得他的表现很普通。
Wǒ juéde tā de biǎoxiàn hěn pǔtōng.
Ik vind het niets bijzonders.

A: 我看你是吃不到葡萄说葡萄酸吧!
Wǒ kàn nǐ shì chī bú dào pútao shuō pútao suān ba!
Ik denk dat je gewoon jaloers bent!

Je verdriet delen

吐苦水   
tǔ kǔ shuǐ: Je bittere gevoelens aan anderen vertellen
tǔ: overgeven
kǔ: bitter
shuǐ: water
苦水 kǔ shuǐ: "bitter water" betekent klacht, verdriet

Voorbeeld

每个人伤心的时候,都需要有人听自己吐苦水。
Měi ge rén shāngxīn de shíhou, dōu xūyào yǒu rén tīng zìjǐ tǔ kǔshuǐ.
Iedereen heeft anderen nodig om zijn bittere gevoelens te delen als hij verdrietig is.

Kleingeestig

小心眼   
xiǎo xīn yǎn: kleingeestig

xīn: hart
yǎn: oog
心眼 xīn yǎn: geest

Voorbeeld

我不想和小心眼的人做朋友。
Wǒ bù xiǎng hé xiǎo xīn yǎn de rén zuò péngyou.
Ik wil geen vrienden maken met iemand die kleingeestig is.

Koud water over iemand heen gieten

浇冷水   
jiāo lěng shuǐ: koud water over iemand heen gieten, iemands enthousiasme temperen, ontmoedigen, neerdrukken
jiāo: gieten
冷水 lěng shuǐ: koud water

Voorbeeld 1

陈经理喜欢浇别人冷水,没有人愿意告诉他新的点子了。
Chén jīnglǐ xǐhuan jiāo biérén lěngshuǐ, méiyǒu rényuànyì gàoshu tā xīnde diǎnzi le!
Manager Chen houdt ervan om anderen neer te drukken. Niemand wil hem meer nieuwe ideeën vertellen.

Voorbeeld 2

被浇冷水的滋味不是很好受!
Bèi jiāo lěng shuǐ de zīwèi bú shì hěn hǎo shòu!
Het is geen leuk gevoel, als iemand je ontmoedigt!

Laat maar

那算了吧   
nà suàn le ba: laat maar
suàn: iets uitrekenen

Voorbeeld

A: 你想不想跟我去看电影?
Nǐ xiǎng bu xiǎng gēn wǒ qù kàn diànyǐng?
Heb je zin om met mij naar de film te gaan?

B : 我很想去,可是我明天有考试,我得在家念书。
wǒ hěn xiǎng qù, kěshì wǒ míngtiān yǒu kǎoshì, wǒ děi zài jiā niànshū.
Ik wil heel graag, maar ik heb morgen toets en ik moet thuis blijven om te studeren.

A: 那算了吧!我们改天再去。
Nà suàn le ba! Wǒmen gǎitiān zài qù.
Laat maar! We gaan wel een andere keer.

Lastig

伤脑筋   
shāng nǎo jīn: ergerlijk, lastig
shāng: wonden
nǎo: hersenen
jīn: zenuw

Voorbeeld

A: 你怎么了?
Nǐ zěnme le?
Wat is er?
B : 我最近遇到一件很伤脑筋的事儿。
Wǒ zuìjìn yùdào yí jiàn hěn shāng nǎo jīn de shìr.
Ik ben net tegen iets lastigs aangelopen.

Leeglopen

泄气   
xièqì: leeglopen, de moed verliezen
qì: lucht

Voorbeeld

我很喜欢中文,
可是我的中文老是说不好,
真让我泄气。

Wǒ hěn xǐhuan Zhōngwén, kěshì wǒ de Zhōngwén lǎoshì shuō bù hǎo, zhēn ràng wǒ xièqì.
Ik hou van Chinees, maar mijn uitspraak is vaak niet goed. Dat maakt me moedeloos.

Met elke wind meewaaien

一窝蜂   
yì wō fēng: een nest bijen: met elke wind meewaaien, blind de mode volgen
wō: nest
fēng: bijen

Voorbeeld

很多年轻人喜欢一窝蜂追求流行。
Hěn duō niánqīng rén xǐhuan yì wō fēng zhuīqiú liúxíng.
Veel jonge mensen zijn als een nest bijen; ze waaien met elke wind mee.

Minnares

养小老婆   
yǎng xiǎo lǎopó: een minnares hebben
yǎng: opvoeden
xiǎo: klein
老婆 lǎopó: vrouw, echtgenoot

Voorbeeld

很多有钱的台湾男人都喜欢养小老婆。
Hěn duō yǒuqián de Táiwān nánrén dōu xǐhuan yǎng xiǎo lǎopó.
Veel rijke Taiwanese mannen houden ervan om een minnares te hebben.

Misbruik maken van andere mensen

占便宜   
zhàn piányi: misbruik maken van andere mensen
zhàn: bezetten
便宜 piányi: goedkoop

Voorbeeld

这世界上喜欢占别人便宜的人很多!你自己要小心点儿!
Zhè shìjiè shàng xǐhuan zhàn biérén piányi de rén hěn duō! Nǐ zìjǐ yào xiǎoxīn diǎnr!
In deze wereld zijn er veel mensen die misbruik maken van anderen. Pas dus goed op jezelf!

Nerd

书呆子   
shū dāi zi: nerd, boekenwurm
shū: boek
呆子 dāizi: dwaas, idioot

Voorbeeld 1

他弟弟是个书呆子,只会念书,不会解决生活上的问题。
Tā dìdi shì ge shū dāizi, zhǐ huì niànshū, búhuì jiějué shēnghuó shàng de wèntí.
Zijn broertje is een nerd. Hij kan alleen studeren, maar hij kan geen levensproblemen oplossen.

Voorbeeld 2

很多女孩子不愿意交个书呆子的男朋友。
Hěn duō nǚ háizi bú yuànyì jiāo ge shū dāizi de nán péngyou.
Veel meisjes willen geen boekenwurm als vriendje.

Niet erg

不打紧   
bù dǎ jǐn: niet belangrijk, niet erg, het geeft niks
不打紧 is hetzelfde als 没关系méiguānxi
dǎ: slaan
jǐn: vast

Voorbeeld

这件事不打紧,你慢慢来!
Zhè jiàn shì bù dǎ jǐn, nǐ mànman lái!
Dit is niet zo belangrijk. Je kan het rustig aan doen.

Oh jee!

糟糕   
zāogāo

oh jee, te slecht, wat een ongeluk

Voorbeeld 1

糟糕! 我出门忘记带钥匙了!
Zāogāo! Wǒ chū mén wàngjì dài yàoshi le!
Wat vervelend! (Oh jee!) Ik ben mijn sleutel vergeten toen ik wegging!

Voorbeeld 2

今天天气真是太糟糕了!
Jīntiān tiānqì zhēnshì tài zāogāo le!
Het weer vandaag is echt te slecht!

Ondraaglijk

受不了   
shòu bù liǎo: ondraaglijk, niet verdragen
shòu: verdragen

Voorbeeld 1

今天天气太热了! 我受不了。
Jīntiān tiānqì tài rè le! Wǒ shòu bù liǎo.
Het is te warm vandaag. Ik kan het niet verdragen.

Voorbeeld 2

我再也受不了每天听你说同样的事了。
Wǒ zài yě shòu bù liǎo měitiān tīng nǐ shuō tóngyàng de shì le.
Ik kan niet verdragen dat je elke dag dezelfde dingen herhaalt en ik er steeds naar moet luisteren.

Onheilsbrenger

乌鸦嘴   
wūyā zuǐ: snavel van een kraai, ongeluk, onheilsbrenger
乌鸦 wūyā: kraai
zuǐ: mond, snavel van vogels

Voorbeeld

他喜欢说一些不吉利的话,真是个乌鸦嘴。
Tā xǐhuan shuō xìxiē bù jílì de huà, zhēn shì ge wūyā zuǐ.
Hij praat graag over ongunstige dingen. Wat een onheilsbrenger!

吉利 jílì: gunstig, goeds voorspellend

Op elkaar lijken

长得很像   
zhǎng de hěn xiàng: Op elkaar lijken

zhǎng: groeien
xiàng: lijken op

Voorbeeld 1

他和他弟弟长得很像。
Tā hé tā dìdi zhǎng de hěn xiàng.
Hij en zijn broertje lijken op elkaar.

Voorbeeld 2

这对夫妻长得很像,真是有夫妻脸!
Zhè duì fūqī zhǎng de hěn xiàng, zhēnshì yǒu fūqī liǎn!
Dit echtpaar lijkt op elkaar. Ze hebben een "echtpaargezicht"!

Opscheppen

往脸上贴金   
wǎng liǎn shang tiē jīn

plak goud op iemands wang, iets opschepperigs zeggen

karakter: jīn - goud

Voorbeeld

他老是往脸上贴金, 可是实际上他也没那么好!
Tā lǎoshì wǎng liǎn shang tiē jīn, kěshì shíjì shàng tā yě méi nàme hǎo!

Hij schept altijd op, maar eigenlijk is hij niet zo goed.

Oude wijn in nieuwe zakken

换汤不换药   
huàn tāng bú huàn yào: de soep wordt veranderd, maar de kruiden blijven hetzelfde; oude wijn in nieuwe zakken

tāng: soep
yào: medicijnen, kruiden

Voorbeeld

很多电影的续集都是换汤不换药,没什么创意!
Hěn duō diànyǐng de xùjí dōu shì huàn tāng bú huàn yào, méi shénme chuàngyì!
Veel vervolgfilms zijn oude wijn in nieuwe zakken. Ze zijn nauwelijks creatief!

Overdrijven

说的比唱的好听   
shuō de bǐ chàng de hǎotīng: wat hij zegt klinkt beter dan wat hij zingt; hij overdrijft

shuō: zeggen, praten
chàng: zingen
好听 hǎotīng: goed klinken

Voorbeeld

化妆品售货员在推销产品时总是说的比唱的好听,买之前一定要想清楚。
Huàzhuāngpǐn shuòhuòyuán zài tuīxiāo chǎnpǐn shí zǒngshì shuō de bǐ chàng de hǎotīng, mǎi zhīqián yídìng yào xiǎng qīngchǔ.
Verkopers van cosmetica overdrijven altijd de kwaliteit van hun producten. Voordat je zoiets koopt, moet je eerst goed nadenken.

Pech hebben

倒霉   
dǎoméi: pech hebben
dǎo: omvallen
méi: schimmel

Voorbeeld

他今天真倒霉,
早上去上班时遇到塞车,
下午回家时又遇到塞车。

Tā jīntiān zhēn dǎoméi, zǎoshang qǔ shàngbān shí yù dào sāichē, xiàwǔ huíjiā shí yòu yù dào sāichē.
Hij heeft pech vandaag: vanochtend toen hij naar zijn werk ging stond hij in de file en vanmiddag toen hij naar huis kwam stond hij weer in de file .

Praatziek

长舌   
cháng shé
praatziek; iemand de oren van het hoofd kletsen

karakter shé: tong

Voorbeeld

谁说只有女人长舌? 很多男人也很长舌!
Shéi shuó zhǐyǒu nǚrén cháng shé? Hěn duō nánrén yě hěn cháng shé!
Wie zegt dat alleen vrouwen praatziek zijn? Veel mannen zijn ook heel praatziek!

长舌妇
cháng shé fù
vrouwen die van roddelen houden

Voorbeeld

她老是把别人跟她说的事到处宣传, 真是个长舌妇!
Tā lǎoshì bǎ biérén gēn tā shuō de shì dàochù xuānchuán, zhēn shì ge cháng shé fù!
Zij vertelt alles wat andere mensen haar zeggen door aan anderen. Wat een praatzieke vrouw!

Pronken

爱现   
àixiàn: pronken
ài: iets leuks vinden, houden van
xiàn: laten zien

Voorbeeld

他很爱现,只要他新买一样东西,他就会邀请朋友到他家去看他新买的东西。
Tā hěn àixiàn, zhǐyào tā xīn mǎi yí yàng dōngxi, tā jiù huì yāoqǐng péngyou dào tā jiā qù kàn tā xīn mǎi de dōngxi.
Hij pronkt graag. Als hij iets nieuws koopt, nodigt hij direct zijn vrienden bij hem thuis uit om ernaar te komen kijken.

Recht voor z'n raap

打开天窗说亮话   
dǎ kāi tiānchuāng shuō liàng huà: het dakraam open doen om iets direct en eerlijk te zeggen, recht voor z'n raap

打开 dǎkāi: openen
天窗 tiānchuāng: dakraam
shuō: zeggen, praten, vertellen
liàng: licht, glanzend
huà: spreken

Voorbeeld

我们为什么不打开天窗说亮话?
请你告诉我你真正的想法,好吗?

Wǒmen wèi shénme bù dǎ kāi tiānchuāng shuō liàng huà? Qǐng nǐ gàosù wǒ zhēnzhèng de xiǎngfǎ, hǎoma?
Waarom kunnen we niet recht voor z'n raap zeggen wat we denken? Kun je me vertellen wat je echt denkt?

Rokkenjager

花心   
huāxīn: rokkenjager
huā: bloem
xīn: hart

Voorbeeld

他是个很花心的男人,所以他有很多女朋友。
Tā shì ge hěn huāxīn de nánrén, suǒyǐ tā yǒu hěn duō nǚ péngyou.
Hij is een rokkenjager. Daarom heeft hij veel vriendinnen.

Rustig aan doen

慢慢来   
mànman lái: langzaam komen: rustig aan doen
màn: langzaam
lái: komen

Voorbeeld

我们不急,你慢慢来!
Wǒmen bù jí, nǐ mànmàn lái!
We hebben geen haast. Jij kan het rustig aan doen.

Schaamteloos

不要脸   
búyào liǎn: schaamteloos
liǎn: wang, gezicht, reputatie

Voorbeeld

小李偷了别人的东西,
被当场捉到,
他还不承认,
真是不要脸!

Xiǎo Lǐ tōu le biérén de dōngxi, bèi dāngchǎng zhuō dào, tā hái bù chéngrèn, zhēnshì búyào liǎn.
Li heeft dingen van anderen gestolen. Hij is op heterdaad betrapt, maar hij wilde het niet toegeven. Hij is echt schaamteloos!

Slijmbal

马屁精   
mǎpìjīng: slijmbal

mǎ: paard
pì: schijt
jīng: goed zijn in iets

Voorbeeld

那个马屁精很会说话,所以老板很喜欢他。
Nà ge mǎpìjīng hěn huì shuōhuà, suǒyǐ lǎobǎn hěn xǐhuan tā.
Die slijmbal kan mooi praten. Daarom vindt de baas hem aardig.

Sluw

老油条   
lǎo yóutiáo: iemand die sluw of erg wereldwijs is

lǎo: oud
油条 yóutiáo: gefrituurde Chinese dim-sum

Voorbeeld

在这家公司呆了二十年之后,他已经成了个老油条了。
Zài zhè jiā gōngsī dāi le èrshí nián zhīhòu, tā yǐjīng chéng le ge lǎo yóutiáo le.
Omdat hij nu al twintig jaar bij dit bedrijf werkt, is hij een sluwe man geworden.

Sul

烂好人
làn hǎo rén: sul, waardeloze goede man
làn: rot

Voorbeeld

他每个人都帮,真是个烂好人。
Tā měi ge rén dōu bāng, zhēnshì ge làn hǎo rén.
Hij helpt zomaar iedereen. Wat een sul!

Timide

怕东怕西   
pà dōng pà xī: bang voor alles, timide
pà: bang zijn
dōng: oosten
西 xī: westen

Voorbeeld

你怕东怕西的,怎么找工作?
Nǐ pà dōng pà xī de, zěnme zhǎo gōngzuò?
Als je overal bang voor bent, hoe kan je dan ooit een baan vinden?

Trivialiteiten

芝麻小事   
zhīmá xiǎo shì: onbelangrijke, kleine dingen, trivialiteiten
芝麻 zhīmá: sesam

Voorbeeld 1

我不想为了那点儿芝麻小事和你吵架。
Wǒ bù xiǎng wèi le nà diǎnr zhīmá xiǎo shì hé nǐ chǎojià.
Ik wil met jou geen ruzie maken over deze onbelangrijke dingen.

Voorbeeld 2

你为什么连这点儿芝麻小事都做不好?
Nǐ wèishénme lián zhè diǎnr zhīmá xiǎo shì dōu zuò bù hǎo?
Waarom kan je dit soort kleine dingen niet goed doen?

Vals

做作   
zuòzuò: vals, onecht

Voorbeeld

我不喜欢办公室那位讲话很做作的秘书小姐。
Wǒ bù xǐhuan bàngōngshì nà wèi jiǎnghuà hěn zuòzuò de mìshū xiǎojiě.
Ik vind de secretaresse van het kantoor niet leuk omdat zij op een valse, onechte manier praat.

Verontwaardigd

生闷气   
shēng mènqì: verontwaardigd zijn
闷气 mènqì: verontwaardiging

Voorbeeld

他常常生闷气,可是没有人知道他为什么不高兴。
Tā chángcháng shēng mènqì, kěshì méiyǒu rén zhīdao tā wèishénme bù gāoxìng.
Hij is verontwaardigd, maar niemand weet waarom hij niet blij is.

Voorgevelpraatjes

门面话   
ménmiàn huà: oppervlakkige praatjes zonder echte betekenis, iets uit beleefdheid zeggen

门面 ménmiàn: de voorgevel van een winkel
huà: gezegde, praatjes

Voorbeeld

他刚刚说的都只是门面话,你可别当真。
Tā gānggāng shuō de dōu zhǐshì ménmiàn huà, nǐ kě bié dāng zhēn!
Wat hij net heeft gezegd is maar uit beleefdheid. Je mag het niet serieus nemen!

Vreemdgaan

有一腿   
yǒu yì tuǐ: een been hebben, A en B hebben een been, A en B gaan vreemd

yǒu: hebben
tuǐ: been

Voorbeeld

我猜他和那位秘书小姐有一腿。
Wǒ cāi tā hé nà wèi mìshū xiǎojiě yǒu yì tuǐ.
Ik denk dat hij met die secretaresse vreemdgaat.

Warme wangen tegen koude billen

热脸贴冷屁股   
rè liǎn tiē lěng pìgǔ: je warme wangen tegen iemands koude billen drukken: te aardig zijn tegen iemand die je koeltjes behandelt
rè: warm
liǎn: wang, gezicht
tiē: plakken
lěng: koud
屁股 pìgǔ: billen

Voorbeeld

他对你那么不好,你还用你的热脸去贴他的冷屁股?
Tā duì nǐ nàme bù hǎo, nǐ hái yòng nǐde rè liǎn qù tiē tā de lěng pìgǔ?
Hij is zo onaardig tegen jou geweest. Waarom blijf je je warme wangen tegen zijn koude billen drukken?

Wat is er aan de hand?

吃错药   
chī cuò yào: verkeerde medicijnen slikken. Wat is er mis? Wat is er aan de hand?
chī: eten, innemen, slikken
cuò: verkeerd, fout
yào: medicijn

Voorbeeld

你今天是吃错药了吗?怎么穿这么奇怪的衣服?
Nǐ jīntiān shì chī cuò yào le ma? Zěnme chuān zhème qíguài de yīfu?
Wat is er aan de hand met je? Waarom draag je zo'n rare kleren?

We zullen wel zien!

我们走着瞧   
wǒmen zǒu zhe qiáo: we zullen wel zien!
zǒu: lopen
qiáo: zien

Voorbeeld

A (een fan van Feyenoord) : 我觉得这场足球赛 Ajax不会赢!
Wǒ juéde zhè cháng zúqiú sài Ajax bú huì yíng!
Ik denk dat Ajax deze wedstijd niet kan winnen!

B (een fan van Ajax): 是吗?我们走着瞧!
Shì ma? Wǒmen zǒu zhe qiáo!
O ja? We zullen wel zien!

Westerse inkt drinken

喝过洋墨水   
hē guò yáng mòshuǐ: iemand heeft westerse inkt gedronken, iemand heeft in het buitenland gestudeerd
hē: drinken
yáng: westerse
墨水 mòshuǐ: inkt

Voorbeeld 1

他喝过洋墨水以后,英文进步很多。
Tā hē guò yáng mòshuǐ yǐhòu, Yīngwén jìnbù hěn duō.
Zijn Engels is sterk vooruitgegaan sinds hij in het buitenland heeft gestudeerd.

Voorbeeld 2

喝过洋墨水的人,比较容易找到工作。
Hē guò yáng mòshuǐ de rén, bǐjiào róngyì zhǎo dào gōngzuò.
Mensen die in het buitenland hebben gestudeerd kunnen makkelijker een baan vinden.

Zachte rijst eten

吃软饭   
chī ruǎn fàn: zachte rijst eten: een man die niet werkt en afhankelijk is van het salaris van zijn vrouw
chī: eten
ruǎn: zacht
fàn: rijst, maaltijd

Voorbeeld

她嫁给了一个会吃软饭的丈夫,真是可怜!
Tā jià gěi le yí ge huì chī ruǎn fàn de zhàngfu, zhēn shì kělián!
Zij is getrouwd met iemand die financieel afhankelijk van haar is. Wat zielig!

Zet 'm op!

加油   
jiāyóu: Zet 'm op! Aansporen
jiā: voegen
yóu: olie, benzine
jiāyóu: (bij)tanken

Voorbeeld 1

那位选手快跑到终点的时候, 观众们都替他加油!
Nà wèi xuǎnshǒu kuài pǎo dào zhōngdiǎn de shíhou, guānzòngmen dōu tì tā jiāyóu!
De toeschouwers spoorden die hardloper aan toen hij bijna bij de finish was.

Voorbeeld 2

我的车快没油了!我得去加油了!
Wǒ de chē kuài méi yóu le! Wǒ děi qù jiāyóu le!
Mijn auto heeft bijna geen benzine. Ik moet tanken.

Zichzelf belachelijk maken

出丑   
chūchǒu: een modderfiguur slaan, iemand/zichzelf belachelijk maken
chū: maken, naar buiten gaan
chǒu: lelijk

Voorbeeld

奥巴马演讲时出丑,因为他把泰国说成台湾了!
Àobāmǎ yǎnjiǎng shí chūchǒu, yīnwèi tā bǎ Tàiguó shuōchéng Táiwān le!
Obama maakte zichzelf belachelijk in zijn toespraak, omdat hij Thailand met Taiwan heeft verward.

Zie je wel!

你看吧!  
Nǐ kàn ba: Zie je wel
kàn: kijken, zien

Voorbeeld

你看吧!我早就告诉你走这条路会遇到塞车。你就不听!
Nǐ kàn ba! Wǒ zǎo jiù gàosù nǐ zǒu zhè tiáo lù huì yùdào sāichē. Nǐ jiù bù tīng!
Zie je wel! Ik zei toch dat je op deze weg in de file zou komen, maar je wilde niet naar mij luisteren.

Zijn ware gedaante tonen

露出真面目  
lòuchū zhēn miànmù: zijn natuurlijke uiterlijk tonen, zijn ware gedaante tonen
露出 lòuchū: tonen
zhēn: echt
面目 miànmù: natuurlijk uiterlijk

Voorbeeld 1

很多女人每天都化妆,因为他们不敢露出真面目。
Hěn duō nǚrén měitiān dōu huàzhuāng, yīnwèi tāmen bù gǎn lòu chū zhēn miànmù.
Veel vrouwen gebruiken elke dag make-up, omdat ze bang zijn om hun natuurlijke uiterlijk te tonen.

Voorbeeld 2

王先生当上经理以前,是个很有礼貌的人。
可是他当上经理以后,就露出他骄傲的真面目。

Wáng xiānsheng dāng shàng jīnglǐ yǐqián, shì ge hěn yǒu lǐmào de rén. Kěshì tā dāng shàng jīnglǐ yǐhòu, jiù lòuchū tā jiāo'ào de zhēn miànmù.
Voordat hij manager werd, was Meneer Wang een beleefde man. Toen hij eenmaal manager was werd hij arrogant en toonde hij zijn ware gedaante.

Zoete mond

嘴巴很甜   
zuǐba hěn tián: zoete mond, iemand die vrolijke dingen zegt om anderen blij te maken
嘴巴 zuǐba: mond
tián: zoet

Voorbeeld

她的嘴巴很甜,所以长辈都很喜欢她。
Tā de zuǐba hěn tián, suǒyǐ zhǎngbèi dōu hěn xǐhuan tā.
Zij heeft een zoete mond en daarom vinden oudere mensen haar erg aardig.

Copyright © 2008-2013 Ya-Ping Hsiao

Syndicate content